പുഴയെവിടെമക്കളെ കാടെവിടെമക്കളെ

കൂട്ടായി തുടക്കം

നാടുകാരുടെ കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനം കൊണ്ട് തിരൂര്‍ പുഴയുടെ ആസന്ന മരണം ഒഴിവാക്കന്‍ നമുക്കു സാധിച്ചു . കൂട്ടയിയിലെ ചീര്‍പ്പുകള്‍ തുറന്ന് വച്ച് മാലിന്യങ്ങള്‍ കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കികളയുന്നത് ഒരു താത്കലിക പരിഹാരം മാത്രമാണ് . എങ്കിലും ആ നേട്ടത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രചോദനവും പ്രത്യാശയും ഒരു സമഗ്രമായ പരിപാടി ആവിഷ്കരിക്കാന്‍ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു പുഴയെ സഹജാവസ്ഥയില്‍എത്തിക്കാന്‍ പുഴയുമായുള്ള നമ്മുടെ സഹജീവനത്തിലൂടെ സാധിക്കും എന്ന ആശയം ആണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനം . അതോടൊപ്പം പുഴയോരവാസികളുടെ സഹജാരോഗ്യവും വീണ്ടെടുക്കാം .അതിനുവേണ്ടി സര്‍വ്വജനങ്ങളും സഹകരിച്ചുള്ള ഒരു ജനകീയ പരിപാടി നമുക്ക് സമാരംഭിക്കാം

പുഴയുടെ സദുപയോഗം നാട്ടുകാര്‍ക്ക് കൂടുമ്പോള്‍ ദുരുപയോഗവും നശീകരണവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. പുഴയോര വാസികളുടെ സഹജാരോഗ്യ പരിപാലനം തന്നെ പുഴയുടെ സംരക്ഷണമായിത്തീരുന്നു . കുളിക്കനും കളിക്കാനും നീന്താനും ജീവിക്കാനും പഠിക്കനും മറ്റു താത്പര്യങ്ങള്‍ പങ്കിടാനും പുഴയോരങ്ങളില്‍ കടവുകളും കൂട്ടായ്മകളും തുടങ്ങാം .                                                                                                                                                             
             പുഴയെവിടെമക്കളെ കാടെവിടെമക്കളെ