തിരൂർപുഴയുടെ പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

തിരൂർപുഴ സഹജീവനം
തിരൂർപുഴയുടെ പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

അഴിമുഖം മുതൽ ആതവനാടു വരെ

മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരൂർപുഴയെ നാട്ടിന്റെ ജീവനാഡിയായി തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ടിന പരിപാടിയുമായി നാട്ടാരെല്ലാം ചേർന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ അഞ്ചു വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുഴയുടെ സദുപയോഗങ്ങൾ കൂട്ടി ദുരുപയോഗവും നാശവും ഒഴിവാക്കുകയാണ് അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തത്ത്വം. പുഴയുടെ ജീവൻ ആയ ഒഴുക്കു നിലനിർത്തുക, ജലയാത്ര, പുഴശുചീകരണം, അഴുക്കുചാലുകൾ അടയ്ക്കുക  , ഉറവിടങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ വിഭവങ്ങളാക്കുക, പ്രകൃതികൃഷി, പ്രകൃതിജീവനം, ജൈവവാതകം, പ്രകാശോർജം, മുതലായവ പ്രചരിപ്പിക്കുക, മലിനജലം ശുദ്ധിചെയ്തു പുനരുപയോഗിക്കുക, നീന്തലും ജീവരക്ഷയും പരിശീലിപ്പിക്കുക, കണ്ടൽകാടുകൾ നടുക, പുഴയിലെ മണ്ണും വെള്ളവും പരിശോധിക്കുക മുതലായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു. ആതവനാടു മുതൽ അഴിമുഖം വരെയുള്ള നാൽപ്പത്തെട്ടു കിലോമീറ്ററിൽ നാല്പതു പുഴക്കൂട്ടങ്ങൾ, കടവുകൾ കേന്ദ്രമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

അന്താരാഷ്ട്ര നദീസേവാദിനമായ 2016 മാർച്ച് 14 മുതൽ ലോക ജലദിനമായ മാർച്ച് 22 വരെയുള്ള ഒൻപതു ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ നമുക്കു്  ആസൂത്രണം  ചെയ്യാം. 2014, 2015 വർഷങ്ങളിൽ നാം നടത്തിയ നവദിനപഠനയാത്ര, ചർച്ചാ യോഗങ്ങൾ മുതലായവ ഇക്കൊല്ലവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, പുഴക്കൂട്ടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവ വഴിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം..

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കാണാം.

www.sahajivanswaraj.com

ഓരോ ദിവസവും ഇടക്കുള്ള പുഴക്കൂട്ടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചും സംവദിച്ചും ഉള്ള യാത്ര ഉച്ച തിരിഞ്ഞ്  2 മുതൽ 5 വരെയും അതാതു ദിവസം എത്തിച്ചേരുന്ന പുഴക്കൂട്ടത്തിൽ വച്ച് 5 മുതൽ 6 വരെ പൊതുയോഗത്തിൽ ഓരോരോ വിഷയം ചർച്ചചെയ്യുകയുമാണ് പരിപാടി.

ഒന്നാം ദിവസം : 2015മാർച്ച് 14 ശനി (അന്താരാഷ്‌ട്ര നദീദിനം) : യാത്ര അഴിമുഖത്തു നിന്ന്  കൂട്ടായി ഷട്ടർ വരെ. പൊതുയോഗം; മംഗലം പുഴക്കൂട്ടം. വിഷയം : പുഴയുടെ മരണം, നാട്ടുകാരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ.

രണ്ടാം ദിവസം : മാർച്ച് 15 ഞായർ : യാത്ര കൂട്ടായി മുതൽ കൂഞ്ഞിലികടവ്  പുഴക്കൂട്ടം വരെ. വിഷയം : കൃഷി, മീൻപിടിത്തം, കണ്ടൽകാടുകൾ

മൂന്നാം ദിവസം : മാർച്ച് 16  തിങ്കൾ : യാത്ര കൂഞ്ഞിലിക്കടവ്  മുതൽ നൂർലേക് വരെ. വിഷയം : നീന്തൽ, ജീവരക്ഷ, ജൈവവൈവിധ്യം.

നാലാം ദിവസം : മാർച്ച് 17  ചൊവ്വ : യാത്ര നൂർലേക്  മുതൽ തിരൂർബോട്ട്ജെട്ടി വരെ. വിഷയം : ജലപാത, മാലിന്യം ഒഴിവാക്കൽ.

അഞ്ചാം ദിവസം : മാർച്ച് 18  ബുധൻ : യാത്ര തിരൂർബോട്ടുജെട്ടി മുതൽ കാനാത്തുകടവുപുഴക്കൂട്ടം വരെ. വിഷയം : മാലിന്യം ഒഴിവാക്കൽ  ഉറവിടങ്ങളിൽ, അഴുക്കുചാലുകൾ അടയ്ക്കൽ , ഹരിത ട്രിബൂൂണൽ വിധി നടപ്പാക്കൽ

ആറാം ദിവസം : മാർച്ച് 19  വ്യാഴം : യാത്ര കാനാത്തുകടവു മുതൽ കുണ്ടനാട്ടുകടവ് പുഴക്കൂട്ടം വരെ. വിഷയം : മാതൃകാപുഴക്കൂട്ടങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങളും സാധ്യതകളും.

ഏഴാം ദിവസം : മാർച്ച് 20  വെള്ളി : യാത്ര കുണ്ടനാട്ടുകടവു മുതൽ തലക്കടത്തൂർ പുഴക്കൂട്ടം വരെ. വിഷയം : പുഴശുചീകരണം, തീരസംരക്ഷണം, മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലുമുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ.

എട്ടാം ദിവസം : മാർച്ച്  21  ശനി : യാത്ര തലക്കടത്തൂർ മുതൽ എഴൂർ പ്രകൃതിഗ്രാമം വരെ. വിഷയം : പ്രകൃതിജീവനം, പ്രകൃതികൃഷി, ജൈവവാതകം.

ഒൻപതാം  ദിവസം : മാർച്ച് 22 ഞായർ (ലോകജലദിനം) : യാത്ര എഴൂർ മുതൽ ആതവനാട് അയ്യപ്പനോവ് പുഴക്കൂട്ടം വരെ. വിഷയം : ജലസംഭരണം, വനസംരക്ഷണം.

www.sahajivanswaraj.com

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം:

ഡോ. എൻ.എൻ. പണിക്കർ തിരുവനന്തപുരം                                    9447389369

സരളാ പണിക്കർ തിരുവനന്തപുരം                                     tatsatpanicker@gmail.com

കാസിം തലക്കടത്തുർ                                                             9846049050

നൂർ മുഹമ്മദ്‌  നൂർലേക്ക്                                                         9605970011

ഭാസി  തൃക്കണ്ടിയൂർ                                                              9846051014

വി.പി. ഗോപാലൻ തൃക്കണ്ടിയൂർ                                                 9447191779

ആനന്ദൻ & രാധാമണി മങ്ങാട്                                                 9495741262

ജയശ്രീ കൂട്ടായി                                                                  9544739036

ഡോ. പി.എ. രാധാകൃഷ്ണൻ ഏഴൂർ                                              04942422554

യാഹൂ കാനാത്തുകടവ്                                                           9745237300

രാഗേഷ്  കുണ്ടനാട്ടുകടവ്                                                        9645466118

VRC മുഹമ്മദ്‌  കനോലീകനാൽ                                                9447626356

ലത്തീഫ്  പകര                                                                 9895492764

ബേബി തോമസ്‌  പനമ്പാലം –                                                  9446767181

ഖദ്ദീജാ നർഗീസ്  പനമ്പാലം                                                    9745620333

സുഭാഷ്  കൂട്ടായി                                                                9846210767

സുരേഷ് ബാബു ചേന്നര                                                         9746096233

സിന്ധു ആശാരിക്കടവ്                                                           9048439033

പ്രകാശൻ ഏഴൂർ                                                                9846458201

ശശിധരൻ ബോട്ട് ജെട്ടി                                                         9895120931

Sahajivan Swaraj = Co-Living Self-Management

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *